(0)
(0)
NEUTRALON Miljøgodkendt professionelt Algemiddel til tage mm. 25 liter UDSOLGT
Varenummer:
Leveringstid:
73056
Excl. moms: Incl. moms:
1 Stk. pr. stk. DKK 495,00
1 Stk. pr. stk. DKK 618,75
6 Stk. pr. stk. DKK 399,00
6 Stk. pr. stk. DKK 498,75
12 Stk. pr. stk. DKK 369,00
12 Stk. pr. stk. DKK 461,25
24 Stk. pr. stk. DKK 349,00
24 Stk. pr. stk. DKK 436,25
Antal
Beskrivelse
Produktbeskrivelse:
Desværre ikke tilgængeligt pga. råvaremangel.

Algemiddel. Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af alger på hårde tagoverflader.

Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af alger på hårde tagoverflader.
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.
Det koncentrerede produkt må ikke tømmes direkte i kloakafløb.
Vaskevand og overskydende brugsopløsning må kun ledes til kloak som er tilkoblet rensningsanlæg.
Afdæk jord omkring det behandlede hus ved spraypåføring for at forhindre væsken i at nå jordoverfladen.
Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Emballagen må ikke genanvendes.

Anvendelse
Neutralon anvendes til bekæmpelse af alle typer alger på alle typer af hårde tagoverflader såsom cement, fibercement, beton og tegl, træ, glas, metal, plast, EPDM, PVC og TPO. Hvis overfladen, som skal behandles, er meget tilgroet af alger, anbefales at foretage en mekanisk rensning inden påføring af midlet.
Overfladen skal være tør inden påføring af Neutralon. Neutralon anvendes i forholdet 1 del Neutralon : 9 dele vand som påføres med pensel, rulle eller sprøjte. Af 1 L Neutralon fås 10 L opblandet opløsning, som rækker til 50-60 m2 overflade. Inden påføring afdækkes buske og træer med plast eller presenning for at opsamle eventuel afdrift/ afløb.
Alt overskud af Neutralon skal opsamles og bortskaffes som kemisk affald.
Temperaturen ved anvendelse af Neutralon skal være minimum 5°C, og overfladen skal være fri af is og sne. Genbehandling efter behov – dog højst en gang årligt. Beskyttelsestøj og handsker skal være af type nitril.

Bortskaffelse
Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501). Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.


Download data 
Data 2 
Data 3 

Assensvej 193
5771 Stenstrup
CVR: 11269893
Kundeservice
Mandag til fredag: 7:00 - 16:00
Telefon: +45 2083 6101
post@juhlp.dk